KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK HAKKINDAKİ ÇEREZ POLİTİKASI

www.kaffabuna.com.tr kullanıcı kayıt formu doldurarak tarafımızla paylaştığınız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen ilkeler kapsamında ve gizlilik esasını ile saklanmasını ifade eder.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri sorumlusu sıfatıyla Kaffa Buna Coffee / Duygu Küçük  olarak, müşterilerimizden/potansiyel müşterilerimizden elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemiz amacıyla aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

 • KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ifade edilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olarak, fiziken ve elektronik ortamda, Firma müşterisi olmanız nedeniyle, kanunlarda öngörülen sebeplerle ve sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince faaliyetlerimizin yürütülmesi, hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde toplanabilmektedir.

Kaffa Buna Coffee sitesine işlediğiniz, aşağıda sayılan kişisel veriler;

Site üzerinden verilen siparişlerin tesliminin sağlanması amacıyla üyelik bilgileri, (isim, soy isim , mail adresi, adres, telefon vb. ) 

Siteyi ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili veriler, (Sitemizi ziyaretiniz sırasında IP adresiniz, web tarayıcısı türü, gönderen kaynağınız, ziyaret süreniz ve sayfa/içerik gösterim sayısı gibi veriler)

Site üzerinden yaptığınız her türlü işlem ve uygulama ile ilgili veriler Firma  tarafından; internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızı tanımak ve böylece siteyi kişiselleştirerek ziyaretinizi daha verimli hale getirmek amaçlarıyla işlenmektedir. 

 • İNTERNET SİTESİ ÇEREZLERİN KULLANIMI

Yukarıda belirtilen ve incelemekte olduğunuz bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Web sunucusu tarafından web tarayıcısına gönderilen ve tarayıcı tarafından kaydedilen metin dosyasına çerez denir ve bu dosya tarayıcı sunucudan her sayfa istediğinde sunucuya geri gönderilmekte ve bu sayede, web sunucusu sizin tarayıcınızı tanımlamakta ve takip etmektedir. Bilgisayarınızın sabit diski üzerinde kaydedilmek üzere size çerez gönderebileceğimizi ve bu çerezlerden edineceğimiz bilgileri, sitenin yönetimi ve sitenin kullanılabilirliği artırma amaçlı kullanabileceğimiz belirtiriz. Bunun dışında, reklam sağlayıcılarımız da size çerez gönderebilecektir.

Çerez politikalarını kabul etme zorunluluğu bulunmamakta ve birçok tarayıcı halihazırda çerez kabul etmeyi engelleyici ayarlara sahiptir. Ancak çerezlerin kabul edilmemesi halinde; sitemiz ve diğer çerez kullanan internet sitelerinin işlevselliğinin azalayacağı hususunu tarafınızın bilgisine sunarız.

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan verileriniz, bu metnin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, bayilere, tedarikçilere ve Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından oluşturulan www.kaffabuna.com.tr internet adreslerinde paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkındaki Çerez Politikası ve bu metinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve bu metinde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde aktarılabilecektir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Firma, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüz doğrultusunda veri işleme politikalarımızı belirli aralıklarla güncellediğimizi bilginize sunarız.

Kişisel verilerinizin kaybı, yanlış kullanımı ve değiştirilmesini engelleyici gerekli önlemler alınacaktır. Ancak şifrenizi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Site yönetimi şifrenize bilgi ve onayınız olmadan erişememektedir.

 • KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince veya kanunlarda öngörülen sair sebeplerle toplanabilmektedir. Verileriniz Firma tarafından Firma vasıtasıyla; Verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve bu metnin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

Bu hukuki sebeplerle toplanan Verileriniz Kanun’un 5/2-c, e maddeleri uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Firmanın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamında Firma tarafından açık rızanız alınmaksızın işlenebilmektedir.

Sizin açık rızanıza binaen Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca bu metnin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Kişisel Veri Sahipleri, Firmaya başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir: 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Daha ayrıntılı bilgi için her zaman, www.kaffabunacoffee.com.tr adresinden tarafımızla irtibat kurabilirsiniz. Soru ve önerileriniz için lütfen iletişime geçiniz.